Ansökningar om bidrag

Bidrag kan sökas av synskadade personer bosatta i f.d. Skaraborgs län, för rekreationsresor och hjälpmedel. Bidrag ska sökas på SVS ansökningsformulär, som kan laddas ned under fliken Blanketter eller beställas från kassören Timo Alvila på telefon 0705-75 75 42 eller via mejl till kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se. En ifylld och underskriven ansökningsblankett kan skannas in och bifogas ett mejl till kassoren@synskadadesvannerskaraborg.se

Synskadades Vänner Skaraborg har följande regler för bidrag till enskilda synskadade:

 • Bidraget ska avse sådan utrustning som den synskadade inte kan få från kommunen, Västra Götalandsregionen eller från statliga myndigheter.
 • Bidraget ska underlätta i den synskadades vardag och göra ett självständigare liv möjligt, men inte vara en allmän levnadsomkostnad.
 • Bidrag för utrustning och ledsagare vid rekreationsresa kan beviljas med högst 20 000 kr under ett kalenderår.
 • Bidrag för den synskadades egen rekreationsresa kan beviljas med högst 20 000 kr under en period av två kalenderår.
 • Bidrag beviljas inte för redan genomförda inköp eller rekreationsresor.
 • Beviljat bidrag betalas bara ut mot kvitton eller betalda fakturor.

Bidrag betalas bara ut till personer som är s.k. ekonomiskt behövande. Beloppsgränserna är:

 • Mottagaren får ha en inkomst av tjänst och näringsverksamhet om högst fyra prisbasbelopp (2024: 229 200 kr).
 • Mottagaren får ha förmögenhetstillgångar som netto är högst ett prisbasbelopp (2024: 57 300 kr). Med netto menas att värdet av en privatbostad ska tas upp till marknadsvärdet, med avdrag för de lån som finns på bostaden.
 • Om hushållet består av fler än mottagaren, ska hushållets sammanlagda inkomster och förmögenhetstillgångar beaktas. Till gränsbeloppet för mottagarens inkomst respektive förmögenhetstillgångar får läggas ett prisbasbelopp per person.
  Exempelvis om hushållet består av två personer, får till mottagarens inkomstgränsbelopp läggas ett prisbasbelopp (2024: 5 x 57 300 kr = 286 500 kr). Likaså får till mottagarens gränsbelopp för förmögenhetstillgångar läggas ett prisbasbelopp (2024: 2 x 57 300 kr = 114 600 kr).